içinde

Evrim Nedir? Evrim Teorisi Tarihi ve Kanıtları

Evrim Tam Olarak Nedir ?
Evrimde değişen bireyler değil, popülasyonlardır.

Evrim, biyolojik bir olgu ve teoridir. Evrim olgusu, canlıların zaman içinde değiştiğini ve yeni türlerin ortaya çıktığını gösterir. Evrim teorisi ise, bu değişimin nasıl ve neden gerçekleştiğini, evrime etki eden faktörler ve mekanizmaları açıklar. Evrim teorisi, biyolojinin temel taşıdır ve pek çok bilimsel kanıtla desteklenir.

Evrim, canlıların zaman içinde nasıl evrimleştiklerini açıklayan bilimsel bir kuramdır. Evrim, canlıların çevresel değişimlere uyum sağlamalarını ve yeni türlerin ortaya çıkmalarını sağlayan bir süreçtir. Evrim, bilimsel bir gerçek ve bir kuramdır. Bu makalede, evrimin ne olduğunu, nasıl gerçekleştiğini, hangi kanıtlarla desteklendiğini ve evrimin canlılar üzerindeki etki ve sonuçlarını anlatacağız.

Evrim tanımı ve tarihi

Evrim Nedir? Evrim Teorisi Tarihi ve Kanıtları
Salt Lake City’deki Utah Doğa Tarihi Müzesi’ndeki hominin duvarı. (Resim kredisi: Telif Hakkı NHMU/Kaynak: Mark Johnston)

Evrim, popülasyon içi gen ve özellik dağılımlarının nesiller içerisindeki değişimidir. Bu tanımda dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır:

 • Evrimde değişen bireyler değil, popülasyonlardır. Yani tekil bireyler evrimleşmez, gelişir. Ancak bir türün tüm bireylerinin oluşturduğu popülasyonlar, her bir nesilde, bir önceki nesle göre daha farklı özellik dağılımlarına sahip olabilir.
 • Evrimde olan, bir türün bir başka türe dönüşümü olmak zorunda değildir. Bir türün içindeki alt gruplar arasında farklılaşma da evrimdir. Örneğin insanlar ve şempanzeler ortak bir atadan geldikleri halde farklı türlerdir. Aynı şekilde kurtlar ve köpekler de ortak bir atadan geldikleri halde farklı ırklardır.
 • Evrimde rol oynayan genler ve özellikler rastgele mutasyonlar sonucu ortaya çıkar. Mutasyonlar, DNA diziliminde meydana gelen hatalar veya değişimlerdir. Mutasyonlar genellikle zararsız veya zararlı olsa da bazen yararlı olabilir. Yararlı mutasyonlar bireyin hayatta kalma ve üreme şansını artırırken, zararlı mutasyonlar bunu azaltır.
 • Evrimde nesiller arası değişim söz konusudur. Yani evrim uzun bir zaman dilimi içinde gerçekleşir. Birkaç yıl veya on yıl içinde evrimsel değişim gözlemlemek mümkün değildir. Ancak milyonlarca yıl boyunca fosilleri inceleyerek veya laboratuvar ortamında bakteri veya maya gibi hızlı üreyen canlıları takip ederek evrimsel değişim gözlemlemek mümkündür.

Evrimin fikri antik çağlara kadar uzanmaktadır. Bazı Yunan filozofları canlıların ortak bir kökene sahip olduklarını ve zamanla değiştiklerini ileri sürmüşlerdir. Orta Çağ’da ise evrim fikri genellikle reddedilmiş veya görmezden gelinmiştir. Ancak 18. ve 19. yüzyıllarda doğa bilimleri alanındaki gelişmeler evrim fikrini yeniden canlandırmıştır.

Evrimin en önemli savunucularından biri Charles Darwin’dir. Darwin 1831-1836 yılları arasında HMS Beagle gemisiyle dünya turuna çıkmış ve özellikle Galapagos Adaları’nda gördüğü canlı çeşitliliği üzerine çalışmalar yapmıştır. Darwin, aynı türün farklı adalarda farklı özellikler kazandığını gözlemlemiş ve bunun sebebinin doğal seçilim olduğunu ileri sürmüştür.

Charles Darwin 'in ilk oğlu William Darwin ile olan resmi.
Charles Darwin ‘in ilk oğlu William Darwin ile olan resmi.

Darwin’in 1859 yılında yayınladığı Türlerin Kökeni adlı kitabı evrim teorisinin temelini oluşturmuştur. Darwin bu kitabında doğal seçilimin ne olduğunu, nasıl işlediğini ve hangi kanıtlara dayandığını anlatmıştır.

Doğal seçilim nedir diye soracak olursak; Doğal seçilim, doğanın en uygun özelliklere sahip olan bireyleri seçmesi ve bunların daha fazla üremesi sonucu popülasyonun genetik yapısının değişmesidir.

Darwin’in kitabı bilim dünyasında büyük ilgi görmüş ancak aynı zamanda eleştirilere de maruz kalmıştır. Özellikle kalıtımın nasıl gerçekleştiği konusunda Darwin’in açıklaması yetersiz bulunmuştur. Darwin pangenez adını verdiği bir hipotezle kalıtımı açıklamaya çalışmış ancak bu hipotez daha sonra yanlışlanmıştır.

Kalıtımın nasıl işlediğinin anlaşılması için 20. yüzyılın başlarına kadar beklenmesi gerekecektir. Gregor Mendel’in bezelyeler üzerinde yaptığı deneyler sonucu ortaya koyduğu kalıtım kuralları ve DNA’nın keşfi evrim teorisine yeni bir boyut kazandırmıştır. Mendel’in kuralları ile DNA’nın yapısı arasındaki ilişkiyi kuran James Watson ve Francis Crick 1953 yılında DNA’nın çift sarmal yapısını ortaya koymuşlardır.

Evrim teorisinin modern sentezi olarak adlandırılan yaklaşım ise 1930-1950 yılları arasında geliştirilmiştir. Bu yaklaşımda doğal seçilimin yanında genetik sürüklenme, gen akışı, mutasyon gibi diğer evrimsel süreçler de dikkate alınmıştır. Ayrıca paleontoloji, biyocoğrafya, embriyoloji gibi diğer bilim dallarından elde edilen kanıtlar da evrim teorisini desteklemiştir.

Evrim teorisi günümüzde de sürekli geliştirilmekte ve güncellenmektedir. Moleküler biyoloji, biyoinformatik, genomik gibi yeni bilim dalları evrimsel ilişkileri daha iyi anlamamızı sağlamaktadır. Ayrıca laboratuvar ortamında veya doğada yapılan deneyler de evrimsel süreçleri gözlemlememize imkan vermektedir.

Evrimin kanıtları

Evrim teorisinin pek çok kanıtı vardır. Bu kanıtlar farklı bilim dallarından elde edilen verilerden oluşur. Bazı önemli kanıtları şöyle sıralayabiliriz:

Fosiller:

Fosiller geçmişte yaşamış canlıların kalıntılarıdır. Fosiller sayesinde canlıların zaman içinde nasıl değiştiklerini takip edebiliriz.

Örneğin atların fosilleri atalarının daha küçük boyutlu ve parmak sayısı daha fazla olan hayvanlar olduğunu gösterir. Fosiller ayrıca geçiş formları olarak adlandırılan canlıları da ortaya çıkarmaktadır. Geçiş formları iki farklı gruba ait özellikleri taşıyan canlılardır. Örneğin Archaeopteryx fosili hem kuş hem de dinozor özellikleri taşır.

Archæopteryx
Bu çizimde gösterilen Archæopteryx , Jura döneminde yaklaşık 150 milyon yıl öncesine dayanan, kayıtlara geçen ilk kuş benzeri dinozor olarak kabul ediliyor.(Resim kredisi: Leonello Calvetti/Getty Images)

Biyocoğrafya:

Biyocoğrafya canlıların coğrafi dağılımlarını inceler. Biyocoğrafya sayesinde canlıların ortak atalardan geldiklerini ve farklı bölgelere yayıldıklarını anlayabiliriz. Örneğin Darwin’in Galapagos Adaları’nda gördüğü ispinoz kuşları aynı atadan geldikleri halde farklı adalarda farklı beslenme alışkanlıklarına göre gaga şekilleri değişmiştir.

Biyocoğrafya ayrıca endemik türler olarak adlandırılan sadece belirli bölgelerde yaşayan canlıları da açıklar. Örneğin Avustralya’da yaşayan kanguru, koala gibi hayvanlar sadece bu kıtada bulunur çünkü bu kıta diğer kıtalardan izole olmuştur.

Karşılaştırmalı anatomi:

Karşılaştırmalı anatomi farklı türlerin anatomisindeki benzerlikleri ve farklılıkları inceler. Karşılaştırmalı anatomi sayesinde canlıların ortak atalardan geldiklerini ve zamanla farklılaştıklarını anlayabiliriz.

Örneğin çeşitli omurgalıların üst uzuvlarındaki kemikler homolog olarak adlandırılır. Homolog yapılar, farklı türlerde benzer yapılar olup, genellikle farklı bir şekilde ortak bir atadan evrimleşmiştir. Homolog yapılar aynı işlevi yerine getirebilir veya getirmeyebilir. Örneğin insan eli, yarasa kanadı, balina yüzgeci ve at bacağı homolog yapılar olup, farklı işlevlere sahiptir.

Moleküler biyoloji:

Moleküler biyoloji canlıların hücre içi yapısını ve işleyişini inceler. Moleküler biyoloji sayesinde canlıların DNA dizilimlerini karşılaştırabilir ve evrimsel ilişkilerini belirleyebiliriz. DNA dizilimleri arasındaki benzerlik oranı, ortak atadan ne kadar uzun süre önce ayrıldıklarını gösterir.

Örneğin insanlar ve şempanzeler arasındaki DNA benzerliği %98 iken, insanlar ve fareler arasındaki DNA benzerliği %85’tir. Moleküler biyoloji ayrıca mitokondriyal DNA ve kromozom sayısı gibi diğer kalıtım özelliklerini de inceleyerek evrimsel ilişkileri destekler.

Embriyoloji:

Embriyoloji canlıların gelişim evrelerini inceler. Embriyoloji sayesinde canlıların embriyo halindeyken birbirlerine ne kadar benzediklerini görebiliriz. Embriyo halindeki canlılar arasındaki benzerlik, ortak bir atadan geldiklerinin ve gelişim sırasında farklılaştıklarının bir kanıtıdır.

Örneğin omurgalıların embriyolarında solungaç yarıkları, kuyruk ve omurilik gibi ortak yapılar bulunur. Bu yapılar bazı canlılarda yetişkin halde kaybolurken, bazılarında kalıcı olur.

Biyoçeşitlilik:

Biyoçeşitlilik yeryüzündeki canlı türlerinin çeşitliliğini ifade eder. Biyoçeşitlilik sayesinde canlıların farklı ekosistemlere nasıl uyum sağladıklarını ve yeni türlerin nasıl ortaya çıktıklarını anlayabiliriz. Biyoçeşitlilik ayrıca adaptasyon, ko-evrim, karşılıklı yardımlaşma gibi evrimsel süreçleri de gösterir.

Örneğin tropikal yağmur ormanlarındaki bitki ve hayvan türleri sayısı çok fazladır çünkü bu ekosistemde çok çeşitli besin kaynakları ve yaşam alanları vardır. Bu da canlıların farklı nişlere uyum sağlamalarına ve yeni türlerin oluşmasına imkan verir.

ekosistem besin zinciri
kara ve su ekosistemi besin zinciri basamaklarını inceleyin.

Evrimin sonuçları Nelerdir?

Evrim teorisi canlıların nasıl değiştiklerini açıkladığı gibi, bu değişimin sonuçlarını da açıklar. Evrimin sonuçları şunlardır:

Adaptasyon:

Adaptasyon bir canlının yaşadığı ortama uygun özellikler kazanmasıdır. Adaptasyon doğal seçilim sonucu gerçekleşir. Doğal seçilim en uygun özelliklere sahip olan bireylerin daha fazla hayatta kalma ve üreme şansına sahip olmasıdır.

Örneğin kutup ayıları kutup iklimine uyum sağlamak için beyaz tüylere, kalın deriye ve yağ tabakasına sahiptir.

Türleşme:

Türleşme bir türün içindeki alt grupların birbirinden izole olması ve zamanla yeni türler oluşturmasıdır. Türleşme coğrafi izolasyon, davranışsal izolasyon veya üreme izolasyonu gibi nedenlerle gerçekleşebilir.

Örneğin Darwin’in ispinoz kuşları aynı atadan geldikleri halde farklı adalarda yaşadıkları için farklı gaga şekilleri geliştirmiş ve yeni türler oluşturmuştur.

Soy tükenmesi:

Soy tükenmesi bir türün yaşam alanının yok olması, avcılık veya hastalık gibi nedenlerle yok olmasıdır. Soy tükenmesi doğal bir süreç olsa da insan faaliyetleri nedeniyle son zamanlarda hızlanmıştır.

Örneğin dodo kuşu 17. yüzyılda insanlar tarafından avlanarak soyu tükenmiştir.

Evrim Hakkında Sık Sorulan Sorular

Evrim Tam Olarak Nedir ?
Evrimde değişen bireyler değil, popülasyonlardır.

Evrim hakkında en sık sorulan sorular ve cevapları şunlardır:

Evrim nedir?

Evrim, canlıların zaman içinde nasıl evrimleştiklerini açıklayan bilimsel bir kuramdır. Evrim, canlıların çevresel değişimlere uyum sağlamalarını ve yeni türlerin ortaya çıkmalarını sağlayan bir süreçtir. Evrim, bilimsel bir gerçek ve bir kuramdır.

Evrim sadece bir teori mi?

Hayır. Evrim hem bir teori hem de bir gerçektir. Teori, bilimsel bir açıklama anlamına gelir. Gerçek ise gözlemlenebilir bir olgu anlamına gelir. Evrim teorisi, evrim gerçeğini açıklamak için kullanılan bilimsel bir açıklamadır. Evrim teorisi pek çok kanıtla desteklenmektedir.

Tüm canlılar akraba mı?

Evet. Tüm canlılar ortak bir atadan geldikleri için akrabadırlar. Bu ortak ata yaklaşık 3.5 milyar yıl önce yaşamış basit bir hücreli organizma olabilir. Bu organizmadan zamanla farklı dallara ayrılan canlı grupları oluşmuştur. Bu gruplar arasındaki akrabalık derecesi DNA dizilimleri ile belirlenebilir.

Tür nedir?

Tür, doğal olarak üreyebilen ve kendi aralarında verimli döl verebilen canlı grubudur. Türler arasında gen akışı olmaz veya çok az olur. Türlerin tanımlanması bazen zor olabilir çünkü bazı türler arasında melezleme veya hibridizasyon olabilir. Ayrıca bazı türlerin altında alt tür veya varyete gibi alt gruplar da bulunabilir.

Genler evrimle ne ilgisi var?

Genler, DNA diziliminde bulunan ve canlıların özelliklerini belirleyen kodlardır. Ayrıca, kalıtım yoluyla nesilden nesile aktarılır. Genlerde meydana gelen mutasyonlar evrimsel değişimin temel sebebidir. Mutasyonlar genellikle zararsız veya zararlı olsa da bazen yararlı olabilir. Yararlı mutasyonlar bireyin hayatta kalma ve üreme şansını artırırken, zararlı mutasyonlar bunu azaltır.

Cinsiyet evrimde ne rol oynar?

Karıncalar: Dünyanın En Çalışkan ve En Sosyal Böcekleri
Karınca kolonilerindeki bireysel karıncaların rollerini çeşitli faktörler etkiler. ( A ) Bir larva (sarı) yetişkin bir karıncaya dönüşmeye hazırlanırken, bir dizi faktör onun gelişip gelişmeyeceğini belirler, örneğin bir bakıcı, bir toplayıcı, bir asker veya bir kraliçe (sağda: yukarıdan aşağıya) ). Önceki çalışmalar, genetik faktörlerin ve çevresel ipuçlarının bu sonucu etkileyebileceğini göstermiştir (yeşil kutu).

Cinsiyet, genetik çeşitliliği artırarak evrime katkıda bulunur. Cinsiyetli üreyen canlılarda bireyler eşey kromozomlarına sahiptir ve gamet adı verilen üreme hücreleri üretirler. Gametler mayoz bölünme ile oluşur ve bu sırada genetik karışım meydana gelir. Gametlerin birleşmesi ile zigot adı verilen döllenmiş hücre oluşur ve bu hücrenin genetik yapısı ebeveynlerinden farklıdır.

Evrim rastgele bir süreç mi?

Hayır. Evrim rastgele değil, doğal seçilim tarafından yönlendirilen bir süreçtir. Doğal seçilim, en uygun özelliklere sahip olan bireylerin daha fazla hayatta kalma ve üreme şansına sahip olmasıdır. Doğal seçilim sayesinde popülasyon içindeki gen frekansları değişir ve popülasyon zamanla ortama daha uyumlu hale gelir.

Evrim ve “en güçlü olanın hayatta kalması” aynı şey mi?

Hayır. En güçlü olanın hayatta kalması ifadesi evrimi yanlış yansıtır. Evrimde önemli olan güç değil, uyumluluktur. Uyumluluk ise bireyin yaşadığı ortama göre değişebilir. Örneğin kutup ayısının kutup ikliminde hayatta kalması için beyaz tüylere sahip olması gerekirken, tropikal ormanlarda yaşayan ayının kahverengi tüylere sahip olması gerekir.

Doğal seçilim nasıl işler?

Doğal seçilim, doğanın en uygun özelliklere sahip olan bireyleri seçmesi ve bunların daha fazla üremesi sonucu popülasyonun genetik yapısının değişmesidir. Doğal seçilimin işlemesi için şu koşullar gerekir:

 1. Popülasyonda genetik çeşitlilik olmalıdır.
 2. Popülasyondaki bireyler arasında rekabet olmalıdır.
 3. Popülasyondaki bireyler arasında farklı hayatta kalma ve üreme başarıları olmalıdır.

Organizmalar nasıl evrimleşir?

Organizmaların evrimleşmesi için iki temel süreç gereklidir: varyasyon ve seçilim. Varyasyon, popülasyondaki bireyler arasındaki farklılıkları ifade eder. Varyasyonun kaynağı mutasyonlardır. Seçilim ise popülasyondaki bireyler arasındaki farklı hayatta kalma ve üreme başarılarını ifade eder. Seçilimin kaynağı doğal seçilimdir.

Evrim Tanrı’nın var olmadığını kanıtlar mı?

Hayır. Evrim bilimsel bir kuramdır ve Tanrı’nın var olup olmadığına dair bir iddia veya kanıt sunmaz. Evrim sadece canlıların nasıl değiştiklerini açıklamaya çalışır. Evrimle din arasında zorunlu bir çatışma yoktur. Pek çok dindar insan evrime inanmakta ve pek çok bilim insanı da dindar olabilmektedir.

Sonuç

Evrim teorisi canlıların zaman içinde nasıl değiştiklerini açıklayan bilimsel bir kuramdır. Evrim teorisinin pek çok kanıtı vardır. Bu kanıtlar fosiller, biyocoğrafya, karşılaştırmalı anatomi, moleküler biyoloji, embriyoloji ve biyoçeşitlilik gibi farklı bilim dallarından elde edilmiştir. Evrim teorisi ayrıca canlıların nasıl uyum sağladıklarını, yeni türlerin nasıl oluştuğunu ve soy tükenmesinin nedenlerini de açıklar.

Kaynakça

 • Ayala, F.J., (2007). Darwin and the theory of evolution (Çeviri: Ebru Kaya).
 • PBS (2001). Evolution: Frequently Asked Questions.
 • Khan Academy (2019). Evidence for evolution.
 • Britannica (2023). Evolution: Definition, History, Types, & Examples.
 • Sciencing (2019). Theory of Evolution: Definition, Charles Darwin, Evidence, Examples.
 • Wikipedia (2022). Evolution as fact and theory.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

GIPHY App Key not set. Please check settings

One Comment

Harry Potter Tarihi, Kitapları ve Filmleri Hakkında Her Şey

Harry Potter: Kitapları, Filmleri ve Hakkında Bilmeniz Gerekenler

İklim Değişikliği Nedir?

İklim Değişikliği: Nedir, Neden Önemlidir ve Nasıl Çözülür?